Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SERWISU CZATER.PL

Dziękujemy za zainteresowanie serwisem czater.pl (dalej jako „Czater” albo „Serwis”) i świadczonymi przez nas usługami. Ochrona Twoich danych osobowych i prywatności jest dla nas bardzo ważna i cieszymy się, że nam zaufałaś/eś. Poniższa Polityka Prywatności i Cookies („Polityka”) opisuje jakie dane przetwarzamy o Tobie, w jakich celach i w związku z tym jakie przysługują Ci prawa. Świadcząc usługi dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Twoich danych odbywało się w sposób bezpieczny i w oparciu o przepisy „RODO” (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). 


Gorąco zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą Polityką, a w razie pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Życzymy miłej lektury!

 1. KTO PRZETWARZA TWOJE DANE

1

Współadministratorzy danych osobowych

Współadministratorami Twoich danych osobowych, które podałaś/eś zakładając konto w Serwisie są następujące spółki należące do grupy przedsiębiorstw CS Group Polska:


a. The Point We care about your customers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000851194. REGON: 386580113, NIP: 5272931749 („The Point”);

b. CS Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul Postępu 14a, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000681163. REGON: 140756502, NIP:7010046065 („CS Group”);

c. Panorama Firm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul Postępu 14a, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000116894. REGON: 01211094300000, NIP: 5210125377 („PF”),


dalej łącznie jako „Współadministratorzy”.


Wyżej wymienione podmioty są Współadministratorami danych osobowych dla celów świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu. W pozostałym zakresie (tj. w zakresie w jakim świadczą one inne usługi samodzielnie, czy też odnośnie do danych osobowych swoich pracowników) The Point, CS Group oraz PF działają jako samodzielni administratorzy danych.

2

Wzajemny zakres odpowiedzialności

 • Współadministratorzy, w drodze wzajemnych ustaleń, określili odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wykonywania obowiązków administratora danych, wynikających z RODO. W szczególności Współadministratorzy ustalili, że The Point jest co do zasady odpowiedzialny za:

 • a. zbieranie na rzecz Współadministratorów zgód na przetwarzanie danych, gdzie ma to zastosowanie, oraz zgód na prowadzenie komunikacji marketingowej drogą elektroniczną lub telefonicznie;

 • b. spełnianie obowiązku informacyjnego w imieniu wszystkich Współadministratorów;

 • c. zapewnianie podstawy prawnej przekazywania danych poza EOG, jeżeli Współadministratorzy zdecydują się powierzyć przetwarzanie danych podmiotowi w państwie trzecim

 • d. zawarcie umów powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym powierzane jest przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach świadczenia usług Serwisu;

 • e. występowanie w charakterze wspólnego punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą – w przypadku, gdy skierujesz zapytanie do CS Group lub PF w zakresie przetwarzania Twoich danych w związku z usługą Czater, Twoje zapytanie zostanie przekazane do The Point.

Powyższe nie wyłącza uprawnienia poszczególnych Współadministratorów do samodzielnego spełniania w/w obowiązków, w zależności od okoliczności.

3

Wspólny punkt kontaktowy

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Serwisu prosimy kierować do The Point, pod następujący adres e-mail: [iod@czater.pl].


Powołanym przez Współadministratorów inspektorem ochrony danych jest: Agnieszka Sawicka adres e-mail: iod@czater.pl

 1. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE

1

Zakres danych

Współadministratorzy przetwarzają Twoje dane osobowe w zakresie w jakim zostały one pozyskane za pośrednictwem Serwisu, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.


Jeżeli kontaktujesz się z nami telefonicznie, prowadzona z Tobą rozmowa może być przez nas nagrywana, o czym poinformujemy Cię na wstępie. Jeżeli nie wyrazisz zgody na nagrywanie, rozmowa zostanie przerwana i zarekomendujemy Ci dalszy kontakt z Czaterem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (tj. e-mail lub czat).


Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy w związku z rejestracją w Serwisie lub skorzystaniem z usługi z jego wykorzystaniem, realizacji Twojej prośby o kontakt lub otrzymywanie materiałów marketingowych.

2

Cele przetwarzania

Twoje dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:


 • świadczenia przez Współadministratorów usług za pośrednictwem Czatera oraz związanych z nimi usług wsparcia, w tym usług serwisowych w zakresie realizacji zgłoszeń czy też usług księgowych w zakresie wystawianych faktur, przelewów, sporządzania i ich przechowywania oraz archiwizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego;

 • poprawy jakości działania naszego Serwisu oraz dla celów analitycznych (tj. w celu lepszego doboru usług do potrzeb Klientów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Klientach, itp.);

 • marketingu bezpośredniego naszych usług lub produktów, w tym: (i) przedstawiania Ci ofert produktów lub usług własnych w celu ich sprzedaży przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (jeżeli wyrazisz na to zgodę); (ii) wysyłania Ci informacji handlowych drogą mailową, o ile wyrazisz na to dodatkową zgodę;

 • udzielania odpowiedzi na zadawane pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, w tym rozpatrywania reklamacji i odpowiadania na zapytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych;

 • księgowych i rachunkowych, a także w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które mogą powstać w przyszłości w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu.

3

Podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane są przetwarzane na podstawie:

 1. umowy, której stajesz się stroną z chwila rejestracji w Serwisie (na tej podstawie przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia na Twoją rzecz usług głównych oraz usług wsparcia, a także odpowiadania na Twoje zapytania techniczne i świadczenia usług wsparcia) na podstawie art. 6 ust.1 litera b RODO

 2. prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów danych na podstawie motywu 47 i art. 6 ust. 1 litera f RODO tj.:

 1. prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług;

 2. dochodzenia i obrony przed roszczeniami;

 3. poprawy jakości i bezpieczeństwa Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług.

 1. przepisów prawa, w zakresie w jakim Współadministratorzy mają obowiązek przetwarzania Twoich danych dla celów księgowych, rachunkowych i podatkowych na podstawie art. 6 ust.1 litera c RODO .


W zakresie, w jakim przetwarzanie danych dla celów marketingowych nie jest dopuszczalne w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, możemy zbierać dodatkowe zgody na przetwarzanie danych osobowych dla w/w celu.


Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania danych wynikającej z RODO, zbieramy od Ciebie również zgody na komunikację marketingową za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (wymaganą przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) oraz zgodę na kontakt telefoniczny w celach marketingowych (wymaganą przez Prawo telekomunikacyjne).


Wszelkie udzielone przez Ciebie zgody są w pełni dobrowolne i mogą zostać prze Ciebie wycofane w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, prowadzonego przed wycofaniem zgody.

4

Retencja

Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie tak długo, jak są nam niezbędne dla celów, w których zostały zebrane. Ustalając okres przechowywania Twoich danych osobowych, w zależności od kategorii danych, uwzględniamy m.in. następujące kryteria: (i) czy wciąż jesteś naszym zarejestrowanym użytkownikiem i czy korzystasz z Serwisu (w najszerszym możliwym zakresie Współadministratorzy usuwają Twoje dane gdy przestajesz być użytkownikiem Czatera); (ii) okresy przedawnienia ewentualnych roszczeń biznesowych albo konsumenckich (3 do 6 lat) (iii) obowiązkowe okresy retencji wynikające z przepisów o rachunkowości oraz prawa podatkowego (5 lat od końca roku kalendarzowego, a którym powstał obowiązek podatkowy lub rachunkowy).

5

Powierzanie Twoich danych

Powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom, które świadcząc usługi na naszą rzecz, przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu oraz wyłącznie w oparciu o nasze instrukcje i wytyczne (podmioty przetwarzające dane lub inaczej „processorzy”). W szczególności, korzystamy z usług podmiotów przetwarzających dane będących hostingodawcami, wybieranych przez nas z zachowaniem należytej staranności, którzy przechowują dane na bezpiecznych serwerach mieszczących się w granicach UE, a także innym starannie wyselekcjonowanym podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz usługi IT, usługi księgowe lub rachunkowe lub inne usługi prawne bądź doradcze.

6

Udostępnianie Twoich danych

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim. Istnieje jednak możliwość, że będziemy zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych właściwym organom państwowym (w szczególności policji czy prokuraturze), jeśli otrzymamy od nich odpowiednie żądanie, pod warunkiem, że będzie istniała podstawa prawna udostępnienia im danych osobowych użytkownika (np. nakaz sądowy).


W przypadku nabycia Serwisu przez podmiot trzeci, Twoje dane mogą zostać udostępnione takiemu podmiotowi.

 1. TWOJE PRAWA

1

Prawo dostępu do danych i uzyskania ich kopii

Masz prawo dostępu do danych i uzyskania kopii danych, które o Tobie przetwarzamy, oraz m.in. następujących informacji: w jakich celach przetwarzamy dane, komu je przekazujemy, jak długo je przetwarzamy oraz jakie prawa Ci przysługują. Wszystkie te informacje zawarte są w Polityce, którą czytasz, jednak jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, możesz wykonać swoje prawo dostępu do danych kontaktując się z nami pod adresem e-mail iod@czater.pl. Wszelkie informacje zostaną udzielone Ci w maksymalnym terminie 30 dni. Twoje prawo do uzyskania kopii danych może zostać ograniczone w pewnych okolicznościach, jeżeli miałoby to niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych osób.

2

Prawo do sprostowania danych

Jeżeli stwierdzisz, że Twoje dane się zdezaktualizowały lub są z jakiegokolwiek innego powodu niepoprawne, masz prawo żądać, abyśmy je poprawili. W takim wypadku skontaktuj się z nami, a my niezwłocznie wprowadzimy właściwe zmiany.

3

Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądać, żebyśmy usunęli Twoje dane, m.in., jeżeli przestaną być nam niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane (szczególnie jeżeli przestaniesz być użytkownikiem Serwisu) lub gdy zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania bądź cofniesz zgodę. W takim wypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane, nie później niż w terminie 30 dni od zgłoszenia przez Ciebie żądania. Usunięcie danych potwierdzimy mailowo w powyższym terminie. W prawnie uzasadnionych okolicznościach (gdy wynika to z obowiązku nałożonego przepisami prawa lub jest konieczne do dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami), będziemy przetwarzać Twoje dane pomimo Twojego żądania ich usunięcia.

4

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności w celach marketingowych), przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. Podobnie jak w przypadku innych praw, ustosunkujemy się do Twojego żądania w maksymalnym terminie 30 dni.

5

Pozostałe prawa

Ponadto, zgodnie z RODO masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania (np.: jeżeli kwestionujesz zgodność z prawem prowadzonego przez nas przetwarzania), a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Jeżeli masz uwagi donośnie do tego jak przetwarzamy Twoje dane, zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem e-mail: iod@czater.pl lub pisemnie na adres: The Point We care about your customers Sp. z o.o. ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa.


Przysługuje Ci też prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE

1

Pliki cookies i inne technologie

W celu poprawy działania Serwisu korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii, takich jak web beacons i device fingerprinting. Korzystamy również z narzędzi Google Analytics. Wyłączenie lub ograniczenie wykorzystywania plików cookies i innych podobnych technologii może wpływać na poprawne działanie Serwisu.

2

Pliki cookie

Pliki cookies to małe pliki tekstowe / fragmenty tekstowe, które pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis do Twoich indywidualnych potrzeb. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookie”: „sesyjne cookie”, które zostają wykasowane po wylogowaniu się lub zamknięciu strony, a także „trwałe cookies”, które pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas lub do czasu ich ręcznego usunięcia. Przetwarzanie i korzystanie z plików „cookie” jest domyślnie włączone. Ustawienia te można jednak zmienić w dowolnym czasie. Więcej informacji na temat plików cookies i podobnych technologii, a także możliwości ich wyłączenia dla danej przeglądarki znajduje się na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

3

Web beacons

Web beacons (zwane również „pixel tags”) to pliki przezroczystych obrazów wykorzystywanych do monitorowania Twojej wizyty w ramach Serwis i jego interakcji ze stroną internetową.

4

Google Analytics

Google Analytics to narzędzie, z którego korzystamy w celu zliczania wizyt w Serwisie, sprawdzania jego działania i udoskonalania jego funkcjonowania.

Więcej informacji na temat narzędzi Google Analytics oraz prywatności użytkowników znajduje się na następującej stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

5

Device fingerprinting

Device fingerprinting to technologia, która umożliwia nam gromadzenie informacji o Twoim urządzeniu (rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego użytkownika, wtyczki, strefa czasowa, inne ustawienia). Wykorzystujemy te informacje do identyfikacji oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.

6

Logowanie do Serwisu za pomocą Facebooka

Umożliwiamy logowanie się do Serwisu za pomocą opcji Facebook Connect. Jest to usługa oferowana przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”), która to spółka działa jako odrębny administrator danych. W przypadku korzystania z niej nie jest wymagana dodatkowa rejestracja. W celu zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę portalu Facebook, na której może się zalogować, podając swój login i hasło. W ten sposób profil użytkownika w portalu Facebook jest łączony z naszą usługą. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie otrzymujemy i z portalu Facebook następujące dane: adres e-mail, imię.

Dodatkowe informacje na temat portalu Facebook i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/update.

7

Logowanie do Serwisu za pomocą Google

Umożliwiamy logowanie się do naszych usług za pomocą konta Google. To usługa, którą świadczy Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland („Google”)), która to spółka działa jako odrębny administrator danych. W przypadku korzystania z niej nie jest wymagana dodatkowa rejestracja. W celu zalogowania się użytkownik zostaje przekierowany na stronę Google, na której może się zalogować, podając swoje dane użytkownika. W ten sposób profil Google użytkownika jest łączony z naszą usługą. Za pośrednictwem tego łącza automatycznie otrzymujemy następujące dane: adres e-mail, imię.
Dalsze informacje na temat Google i ustawień prywatności można znaleźć w wytycznych ochrony danych pod adresem 
https://policies.google.com/privacy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1

Zmiany Polityki

Niniejsza Polityka Prywatności pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Serwisie. Dodatkowo, jeśli zarejestrujesz się w Serwisie, poinformujemy Cię o zmianie Polityki Prywatności poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną.

2

Prawo właściwe

Polityka Prywatności podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego. Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki Prywatności zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Polityki pozostają w mocy.