RegulaminREGULAMIN USŁUG THE POINT

 1. DEFINICJE

Cennik

cennik określający wysokość wynagrodzenia i opłat za Usługi.

The Point/My

The Point We care about your customers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000851194. REGON: 386580113, NIP: 5272931749.

Użytkownik/Ty

osoba, która korzysta z Usługi lub Usługi Dedykowanej.

Konto

Twoje konto udostępniane za pośrednictwem sieci Internet na stronie www.czater.pl.

Okres Abonamentowy

okres, na który Użytkownik zamówił możliwość korzystania z Usługi lub Usługi Dedykowanej.

Okres Testowy

okres, w którym Użytkownik może korzystać bezpłatnie z zamówionej Usługi lub Usługi Dedykowanej, w celu jej przetestowania.

Umowa Ramowa

Umowa ramowa określająca zasady świadczenia Usług i Usług Dedykowanych przez The Point na rzecz Użytkownika.

Usługa

usługa świadczona przez The Point na rzecz Użytkownika, zgodnie z Regulaminem i Zamówieniem.

Usługa Dedykowana

usługa świadczona przez The Point na rzecz Użytkownika, na indywidualnie negocjowanych zasadach i z indywidualnie ustalonym zakresem dostępnych funkcji.

Regulamin

niniejszy Regulamin.

Zamówienie

złożone przez Ciebie w trakcie obowiązywania Umowy Ramowej zamówienie, umożliwiające Ci korzystania z Usług lub Usług Dedykowanych.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Do czego służy Regulamin i jaka jest jego rola?

 1. Regulamin określa warunki Umowy Ramowej, w tym korzystania z Usług i Usług Dedykowanych, zadań The Point, warunki płatności wynagrodzenia oraz inne kwestie, o których przeczytasz niżej.

 1. ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

W jaki sposób zawrzemy Umowę Ramową?

 1. Umowa Ramowa zostaje zawarta przy zamówieniu przez Użytkownika pierwszej Usługi lub Usługi Dedykowanej lub podczas zakładania Konta. Umowa Ramowa określa ogólne zasady wykonywania poszczególnych Zamówień, przy czym szczegółowe postanowienia takie jak świadczone Usługi, ich zakres, Okres Abonamentowy lub wynagrodzenie The Point będą ustalane każdorazowo w ramach Zamówienia.

 2. Umowę Ramową możemy zawrzeć w jeden z następujących sposobów:

 1. poprzez założenie przez Ciebie Konta (tj. Umowa Ramowa jest uważana za zawartą w momencie udostępnienia Konta Użytkownikowi);

 2. w ramach rozmowy telefonicznej;

 3. poprzez podpisanie przez Ciebie i The Point stosownego formularza Umowy Ramowej, jeżeli taki będzie stosowany.

 1. Możemy zawrzeć Umowę Ramową również w inny sposób niż opisany w punkcie III.2 powyżej, jeżeli tak uzgodnimy.

Czy możecie wymagać ode mnie dodatkowych czynności w celu zawarcia Umowy Ramowej?

 1. Tak, w trakcie oraz po zakończeniu procesu zawierania Umowy Ramowej, a także w trakcie obowiązywania Umowy Ramowej możemy żądać od Ciebie:

 1. podania wszystkich danych, jakie wymagamy od Ciebie w tym procesie;

 2. potwierdzenia podanych przez Ciebie danych, w tym poprzez przesłanie na Nasz adres korespondencyjny lub adres e-mail odpowiednich dokumentów;

 3. zaakceptowania Regulaminu i innych warunków oraz innych klauzul wymaganych do założenia Konta lub zawarcia Umowy Ramowej;

 4. dodatkowych dokumentów lub informacji, w szczególności niezbędnych do zbadania Twojej tożsamości lub tożsamości osób Cię reprezentujących.

 1. Wszelkie informacje przekazywane Nam przed zawarciem Umowy Ramowej i w trakcie jej obowiązywania powinny być zgodne z prawdą.

 1. ZAMÓWIENIE

W jaki sposób mogę zamówić Usługi?

 1. Korzystanie z Usług lub Usług Dedykowanych wymaga ich Zamówienia przez Użytkownika.

 2. Zamówienie Usług lub Usług Dedykowanych może nastąpić:

 1. w Koncie (w tym podczas zakładania Konta);

 2. w ramach rozmowy telefonicznej;

 3. w inny sposób dopuszczony przez The Point.

 1. Każdy nowy Okres Abonamentowy jest objęty nowym Zamówieniem. Przykładowo jeżeli Okres Abonamentowy wynosi jeden miesiąc to każde odnowienie (nawet automatyczne, jeżeli taką funkcję wybrał Użytkownik) korzystania z Usług na kolejny Okres Abonamentowy stanowi nowe Zamówienie

Co muszę wskazać w Zamówieniu?

 1. Złożenie Zamówienia wymaga wskazania przez Ciebie co najmniej:

 1. Zamawianych Usług lub Usług Dodatkowych i ich zakresu;

 2. Okresu Abonamentowego;

 3. innych kwestii wymaganych przez The Point.

 1. USŁUGI I USŁUGI DEDYKOWANE

Jakie Usługi wykonujecie?

 1. Usługi lub Usługi Dedykowane, z których chcesz korzystać, uzgadniamy zawsze w Zamówieniu. Listę oferowanych przez nas Usług lub Usług Dedykowanych znajdziesz na naszej stronie internetowej, przy czym są to m.in.:

 1. Live chat – rozwiązanie informatyczne polegające na umożliwieniu komunikowania się pomiędzy operatorem usługi a użytkownikiem strony bądź aplikacji internetowej, poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych;

 2. Click2Call – rozwiązanie informatyczne polegające na umożliwieniu komunikowania się pomiędzy operatorem usługi a użytkownikiem strony bądź aplikacji internetowej, poprzez rozmowę telefoniczną;

 3. CRM - rozwiązanie informatyczne polegające na umożliwieniu operatorowi usługi zbierania danych o swoich klientach, zarządzania nimi i utrzymywania relacji;

 4. nagrywanie wizyt - rozwiązanie informatyczne polegające na możliwości rejestrowania pełnego zachowania klienta na stronie (ruchy myszy, naciśnięcia klawiatury, zawartość ekranu) i odtwarzania w późniejszym czasie u operatorów posiadających stosowne uprawnienia.

 1. Usługi i Usługi Dedykowane będą wykonywane zgodnie z ich zakresem i parametrami określonymi w Zamówieniu

Czy muszę wykonać jakieś czynności dodatkowe żeby móc korzystać z waszych Usług?

 1. Korzystanie z Usług lub Usług Dedykowanych może wymagać ich zaimplementowania lub połączenia z Twoim oprogramowaniem, systemem, aplikacją lub stroną internetową. Te działania musisz przeprowadzić samodzielnie lub z pomocą wybranych przez siebie osób. Możemy również Ci w tym pomóc, przy czym z tytułu tych usług może być nam należne osobne wynagrodzenie. Niedokonanie przez Ciebie implementacji lub połączenia, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie wpływa na obowiązek zapłaty Nam wynagrodzenia i opłat.

Jaki jest minimalny poziom zapewnienia Usług w skali miesiąca?

 1. Usługi i Usługi Dedykowane będą przez nas wykonywane i udostępniane przez co najmniej 95% czasu w skali miesiąca.

Czy przewidujecie przerwy techniczne?

 1. Tak, możemy dokonać planowane przerwy techniczne w funkcjonowaniu Usługi lub Usługi Dedykowanej, w wymiarze nie dłuższym niż 48 godzin. O każdej takiej planowanej przerwie poinformujemy Cię z wyprzedzeniem.

W jaki sposób mogę korzystać z Usług?

 1. Musisz korzystać z Usług i Usług Dedykowanych zgodnie z ich przeznaczeniem, Umową Ramową, Zamówieniem a ponadto w sposób, który nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub praw i dóbr The Point lub osób trzecich lub dobrych obyczajów.

Czy będę mógł korzystać z Usług, za które nie zapłacę z góry?

 1. Jeżeli wynagrodzenie lub opłata z tytułu świadczenia Usług lub Usług Dedykowanych jest zgodnie z Zamówieniem płatna z góry, to nie musimy Ci udostępniać Usługi lub Usługi Dedykowanej do czasu otrzymania przez nas wynagrodzenia lub opłaty w pełnej wysokości.

 1. OKRES TESTOWY

Czym jest Okres Testowy?

 1. W przypadku, gdy dla danej Usługi lub Usługi Dedykowanej przewidziany został Okres Testowy, możesz bezpłatnie korzystania z Usługi lub Usługi Dedykowanej w Okresie Testowym, w wybranym przez siebie wariancie. Po Okresie Testowym, jeżeli nie złożysz Zamówienia na dalsze, odpłatne korzystanie z tej Usługi lub Usługi Dedykowanej, nie będziesz miał do niej dostępu. Możesz tylko raz skorzystać z bezpłatnego Okresu Testowego dla danej Usługi lub Usługi Dedykowanej, chyba że uzgodnimy inaczej.

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jakie prawa do oprogramowania przysługują The Point?

 1. Oprogramowanie wykorzystywane w związku ze świadczeniem Usług i Usług Dedykowanych, a także treści, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne tego oprogramowania, Konta i strony internetowej The Point stanowią przedmiot ochrony autorskich praw majątkowych i innych praw (w oparciu o prawo polskie i międzynarodowe), przysługujących The Point lub jego dostawcom. Nie przenosimy ww. praw na Ciebie.

W jakim zakresie mogę korzystać z oprogramowania, które mi udostępnicie?

 1. The Point, na okres obowiązywania Zamówienia, udziela Ci licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej na korzystanie z oprogramowania The Point, udostępnianego w celu korzystania przez Ciebie z zamówionych Usług lub Usług Dedykowanych. Możesz wykorzystywać to oprogramowanie wyłącznie w celu korzystania z Usług lub Usług Dedykowanych i nie możesz go udostępniać innym osobom lub podmiotom, w celu świadczenia im usług takich samych jak Usługi lub Usługi Dedykowane The Point.

Czego nie wolno mi robić w ramach korzystania z waszych Usług?

 1. Nie możesz:

 1. korzystać z jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania mogącego uszkodzić lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej The Point, Konta lub oprogramowania udostępnionego przez The Point w związku ze świadczeniem Usług lub Usług Dedykowanych;

 2. korzystać z jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego przechwytywanie jakichkolwiek systemów, danych lub informacji ze strony internetowej The Point, Konta lub oprogramowania udostępnionego przez The Point w związku ze świadczeniem Usług lub Usług Dedykowanych;

 3. podejmować jakichkolwiek działań, które w sposób nieuzasadniony lub nieproporcjonalnie duży mogłyby obciążać sieć internetową lub inną infrastrukturę usługową The Point.

 1. KONTO

Do czego służy Konto?

 1. W Koncie możesz składać Zamówienia, kontaktować się z The Point oraz korzystać z innych funkcji tam udostępnionych.

 2. Nie możesz wykorzystywać Konta, do świadczenia podobnych usług podmiotom lub osobom trzecim

Jakie są zasady korzystania z Konta?

 1. W celu korzystania z Konta otrzymasz login i hasło na adres e-mail, na numer telefonu lub będziesz mógł je sobie samodzielnie nadać w trakcie zakładania Konta.

 2. Nie możesz udostępniać loginu i hasła osobom nieuprawnionym oraz powinieneś zabezpieczyć login i hasło przed takimi osobami. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, musisz Nas o tym niezwłocznie zawiadomić.

 3. Zabronione jest dostarczanie poprzez Konto treści o charakterze bezprawnym. Niedopuszczalne jest korzystanie z Konta w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do systemu informatycznego The Point, wprowadzenie do niego złośliwego oprogramowania lub uniemożliwienie albo zakłócenie jego prawidłowego działania.

 4. Do korzystania z Konta musisz posiadać:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet;

 2. pocztę elektroniczną (i ją odbierać);

 3. oprogramowanie do odczytywania plików PDF;

 4. najnowszą wersję przeglądarki Internet Explorer, Mozilla Firefox albo Google Chrome z włączoną obsługą plików cookies.

 1. WYNAGRODZENIE THE POINT

Ile wynosi wasze wynagrodzenie (opłaty)?

 1. Nasze wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usług lub Usług Dedykowanych ustalone jest każdorazowo w Zamówieniu. Wysokość Naszego wynagrodzenia określa Cennik, przy czym jeżeli w Zamówieniu uzgodniono inną kwotę wynagrodzenia niż w Cenniku, to obowiązuje kwota określona w Zamówieniu.

 2. Kwoty wynagrodzenia podane w Cenniku stanowią kwoty netto (tj. bez VAT), chyba że wyraźnie inaczej wskażemy w Cenniku.

 3. Wynagrodzenie z tytułu Usług Dedykowanych negocjowane jest indywidualnie i zależy od naszych ustaleń.

Kiedy muszą zapłacić wynagrodzenie?

 1. Wynagrodzenie może być płatne:

 1. jednorazowo za cały Okres Abonamentowy; lub

 2. w ustalonych okresach rozliczeniowych w Okresie Abonamentowym np. miesięcznym, kwartalnym.

 1. Wynagrodzenie jest płatne z góry. Możemy również dopuścić, aby wynagrodzenie było płatne po rozpoczęciu świadczenia Usług lub Usług Dedykowanych, na przykład w terminach uzgodnionych z Tobą w Zamówieniu lub w terminach wskazanych w fakturze VAT.

W jaki sposób mam zapłacić wynagrodzenie?

 1. Wynagrodzenie jak i inne opłaty i kwoty należne The Point, możesz płacić:

 1. przelewem na rachunek The Point wskazany na fakturze lub podane przez The Point w Zamówieniu lub potwierdzeniu Zamówienia;

 2. poprzez upoważnienie Nas do obciążania Twojej karty płatniczej, której dane podajesz Nam w Koncie; lub

 3. w inny sposób udostępniony w Koncie lub wskazany na Naszej stronie internetowej.

 1. W przypadku, gdy przeprowadzenie płatności będzie dokonywane z użyciem karty płatniczej to musisz podać Nam wszystkie wymagane do przeprowadzenia transakcji dane tej karty. Podana karta płatnicza musi zapewniać możliwość płatności online i być ważna, musi być wydana dla Ciebie, nie może być zastrzeżona lub zablokowana. Na rachunku, do którego karta została wydana musisz zapewnić odpowiednie środki w celu dokonania płatności. Musisz niezwłocznie poinformować nas o zastrzeżeniu, zmianie lub ustaniu ważności podanej karty.

 2. Akceptujesz wystawianie i przesyłanie Ci faktur elektronicznych.

W jakiej walucie płacę wynagrodzenie?

 1. Wynagrodzenie jest płatne w złotych polskich, chyba że uzgodnimy inaczej.

 2. Jeżeli złoty przestanie być oficjalnym środkiem płatniczym na terenie Polski, to wynagrodzenie i inne opłaty i kwoty należne The Point będziesz musiał płacić w walucie, która zastąpi złotego jako oficjalny środek płatniczy. W takim przypadku kwoty należne The Point przeliczymy na tę nową walutę według oficjalnego kursu wymiany.

W jaki sposób rozliczacie zapłacone przeze mnie środki?

 1. Wpłacone przez Ciebie środki, zaliczamy na spłatę należnych The Point kwot, w następującej kolejności:

 1. koszty egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych;

 2. odsetki;

 3. wynagrodzenie i opłaty zaległe;

 4. wynagrodzenie i opłaty bieżące.

 1. OBOWIĄZYWANIE I ROZWIĄZANIE UMOWY RAMOWEJ ORAZ ZAMÓWIEŃ

Na jaki okres zawarta jest Umowa Ramowa?

 1. Umowa Ramowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Przez jaki okres obowiązuje Zamówienie?

 1. Każde Zamówienie obowiązuje przez Okres Abonamentowy ustalony dla tego Zamówienia.

W jakim przypadku mogą rozwiązać Umowę Ramową?

 1. Możesz rozwiązać Umowę Ramową w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 30 - dniowego okresu wypowiedzenia.

W jakim przypadku The Point może rozwiązać Umowę Ramową?

 1. The Point może rozwiązać Umowę Ramową w każdym czasie z ważnego powodu. W przypadku Użytkownika, który zawarł Umowę Ramową w charakterze konsumenta lub który zawarł Umowę Ramową w dniu 1 stycznia 2021 roku lub po tym dniu w charakterze osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, za ważny powód uważa się jedynie co najmniej jeden z poniższych powodów:

 1. jeżeli okaże się, że karta płatnicza, z której korzysta Użytkownik nie należy do niego (nie została mu wydana przez bank);

 2. jeżeli Użytkownik wykorzysta lub spróbuje wykorzystać Konto, stronę internetową The Point lub oprogramowanie udostępnione przez The Point do popełnienia przestępstwa lub innego czynu o charakterze bezprawnym;

 3. jeżeli Użytkownik będzie zalegał przez co najmniej 14 dni z zapłatą wobec The Point kwoty wynoszącej co najmniej 20 zł, i pomimo otrzymania ponaglenia w Koncie lub na adres e-mail nie ureguluje tej kwoty w całości w terminie kolejnych 7 dni od otrzymania ponaglenia;

 4. jeżeli Użytkownik nie skorzystał z Usług przez co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem oświadczenia o wypowiedzeniu;

 5. jeżeli Użytkownik naruszy pkt. VI.2 lub VI.3 Regulaminu;

 6. The Point postanowi zaprzestać świadczyć Usługi (wtedy wypowiedzenie Umowy otrzymają wszyscy Użytkownicy).

W jaki sposób rozwiązanie Umowy Ramowej wpływa na trwające Zamówienia?

 1. Rozwiązanie Umowy Ramowej powoduje również, że Zamówienie przestaje wiązać z momentem ustania Umowy Ramowej. Zamówienie dotyczące Usługi Dedykowanej może obowiązywać po ustaniu Umowy Ramowej, jeżeli tak uzgodniliśmy.

W jaki sposób rozwiązanie Umowy Ramowej wpływa na opłacone z góry Zamówienia?

 1. W przypadku ustania Umowy Ramowej przed zakończeniem opłaconego Zamówienia (Okresu Abonamentowego), The Point nie zwraca Ci zapłaconego wynagrodzenia i opłat za pozostały, niewykorzystany okres Zamówienia (Okres Abonamentowy).

 2. W przypadku ustania Umowy Ramowej, która była zawarta z Użytkownikiem będącym konsumentem, w skutek wypowiedzenia jej przez The Point przed zakończeniem opłaconego Zamówienia (Okresu Abonamentowego), The Point zwróci takiemu Użytkownikowi zapłacone wynagrodzenie i opłaty za pozostały, niewykorzystany okres Zamówienia (Okres Abonamentowy), obliczone proporcjonalnie do tego niewykorzystanego okresu liczonego od ustania Umowy Ramowej.

W jaki sposób mogę wypowiedzieć Umowę Ramową?

 1. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Ramowej musisz przesłać na nasz adres e-mail wskazany na naszej stronie internetowej.

 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Ramowej przesyłamy na aktualnie posiadany przez The Point Twój adres e-mail.

 1. BLOKADA I OGRANICZENIE USŁUG

W jakich przypadkach możecie zablokować moje Konto?

 1. Możemy zablokować Twoje Konto w razie, gdy:

 1. będziemy mieć uzasadnione podstawy do uznania, że karta płatnicza, z której korzystasz nie należy do Ciebie (nie została Ci wydana przez bank);

 2. będziemy mieć uzasadnione podstawy do uznania, że osoba nieuprawniona próbuje wykorzystać Konto;

 3. wykorzystasz Konto lub Usługi w sposób bezprawnych lub naruszający Umowę Ramową lub Zamówienie.

W jakich przypadkach możecie zablokować lub ograniczyć wykonywane dla mnie Usługi?

 1. Możemy zablokować Usługi lub Usługi Dedykowane lub ograniczyć ich zakres w razie, gdy:

 1. będziesz się opóźniał co najmniej 3 dni z zapłatą Nam wynagrodzenia lub opłat za Usługi lub Usługi Dedykowane;

 2. będziemy mieć uzasadnione podstawy do uznania, że karta płatnicza, z której korzystasz nie należy do Ciebie (nie została Ci wydana przez bank);

 3. będziemy mieć uzasadnione podstawy do uznania, że osoba nieuprawniona próbuje wykorzystać Usługi lub Usługi Dedykowane;

 4. wykorzystasz Konto lub Usługi w sposób bezprawnych lub naruszający Umowę Ramową lub Zamówienie.

W jaki sposób poinformujecie mnie o blokadzie lub ograniczeniu?

 1. O blokadzie lub ograniczeniu poinformujemy Cię przesyłając wiadomość na adres e-mail, niezwłocznie po jej nałożeniu.

Czy ja mogę nałożyć blokadę?

 1. Blokada może zostać również nałożona na Twój wniosek. W tym celu musisz wysłać wiadomość na nasz adres e-mail podany na naszej stronie internetowej.

Co mam zrobić jeżeli nie zgadzam się z blokadą lub ograniczeniem?

 1. Jeżeli nie zgadzasz się z blokadą lub ograniczeniem lub chcesz zdjąć blokadę lub ograniczenie musisz wysłać wiadomość na nasz adres e-mail podany na naszej stronie internetowej lub zapłacić należną nam kwotę za Usługi lub Usługi Dedykowane. Postaramy się wyjaśnić sytuację i przywrócić możliwość korzystania z Konta, Usług lub Usług Dedykowanych i przekażemy Ci co musisz zrobić, żeby przywrócona została taka możliwość.

 2. Możemy również samodzielnie zdecydować o zdjęciu blokady.

Czy za okres blokady lub ograniczenia nie muszę płacić wynagrodzenia?

 1. Nie, blokada lub ograniczenie nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu Zamówienia lub obowiązku zapłaty wynagrodzenia lub opłat tj. w ich okresie nadal musisz opłacać wynagrodzenie i opłaty.

 1. REKLAMACJE

W jaki sposób mogę składać reklamacje?

 1. Reklamacje na Nasze usługi możesz składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres reklamacje@czater.pl.

 2. W temacie wiadomości prosimy, abyś wpisał „Reklamacja”.

 3. W reklamacji powinieneś wskazać:

  1. imię i nazwisko lub nazwę,

  2. wskazanie Usługi lub Usługi Dedykowanej, której dotyczy reklamacja,

  3. określenie przedmiotu reklamacji,

  4. przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację.

Kiedy i w jaki sposób odpowiecie na moją reklamację?

 1. Na reklamację odpowiemy w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

 2. Odpowiedź na reklamację wyślemy na Twój adres zamieszkania, adres korespondencyjny lub na Twój adres e-mail.

 1. KONTAKTY

W jaki sposób będziemy się kontaktować?

 1. Jeżeli inaczej nie wynika z innych punktów Regulaminu, to powinieneś się z nami kontaktować za pomocą funkcji w Koncie, przesyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@mtools.pl lub dzwoniąc na numer telefonu podany na naszej stronie internetowej

 2. Będziemy się z Tobą kontaktować (w tym wysyłać oświadczenia) przesyłając Ci wiadomości w Koncie, na podany nam przez Ciebie Twój adres zamieszkania, adres siedziby. adres do korespondencji lub adres e-mail lub dzwoniąc na Twój numer telefonu.

Co mam zrobić jeżeli zmienią się moje dane?

 1. W razie zmiany danych podanych Nam, w tym danych kontaktowych, musisz poinformować nas o tym niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistniałej zmiany.

 2. Jeżeli nie poinformujesz nas o zmianie adresu zamieszkania, adresu siedziby. adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu w terminie określonym w punkcie poprzednim, to będziemy przesyłać Ci korespondencję oraz kontaktować się z Tobą zgodnie z dotychczas wskazanym adresem zamieszkania, adresem siedziby, adresem do korespondencji, adresem poczty elektronicznej lub numerem telefonu.

 3. Możemy zadzwonić do Ciebie w celu potwierdzenia zmiany danych. W takim przypadku zmiana danych nie będzie skuteczna do czasu uzyskania tego potwierdzenia.

 1. ZMIANA REGULAMINU I CENNIKA

W jakich przypadkach może dojść do zmiany Regulaminu?

 1. The Point zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie z co najmniej jednego ważnego powodu.

 2. Postanowienia zawarte w pkt. XIII.3 - 5 poniżej stosują się wyłącznie do Użytkownika, który zawarł Umowę Ramową w charakterze konsumenta lub Użytkownika, który zawarł Umowę Ramową w dniu 1 stycznia 2021 roku lub po tym dniu w charakterze osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.

 3. The Point zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie z co najmniej jednego ważnego powodu. Za ważny powód uważa się jedynie co najmniej jeden z poniższych powodów:

  1. wydanie orzeczenia sądu powszechnego lub wydanie decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego wiążącego The Point aktu przez organ administracji publicznej, skutkujący koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie, przy czym zmiany będą dotyczyły wyłącznie postanowień wymagających zmiany na podstawie tego orzeczenia, decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego aktu wiążącego The Point,

  2. zmiana stanu prawnego skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie, przy czym zmiany będą dotyczyły wyłącznie postanowień wymagających zmiany na podstawie tych zmienionych przepisów prawa,

  3. wprowadzenie nowych produktów lub Usług, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub Usługami, korzystanie z nich nie będzie dla Użytkownika obowiązkowe, a niekorzystanie nie będzie wiązało się dla Użytkownika z kosztami,

  4. poprawa przez The Point istniejących funkcji, produktów lub świadczonych Usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcji, produktów lub usług świadczonych przez The Point, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjami, produktami lub Usługami,

  5. rezygnacja z niektórych funkcji, produktów lub Usług lub zmiana istniejących funkcji, produktów lub Usług świadczonych przez The Point ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej Usługi w dotychczasowej formie lub udostępniania funkcji w dotychczasowej formie lub oferowania produktu, spowodowaną wycofaniem Usługi, produktu lub funkcji z oferty The Point albo ustaniem umowy The Point z podmiotem, z którego usług The Point korzystał, świadcząc daną Usługę lub udostępniając daną funkcję lub oferując produkt, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć, jedynie wprowadzenia, usunięcia lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjami, produktami lub Usługami,

  6. konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu lub wprowadzenia zmian redakcyjnych, które nie będą miały niekorzystnego wpływu na treść praw i obowiązków Użytkowników,

  7. inny ważny powód nieokreślony powyżej.

 4. Zmiana Regulaminu z ważnych przyczyn, o których mowa w pkt. XIII.3 lit. a oraz b powyżej może nastąpić wyłącznie w zakresie, w jakim taka zmiana stanu prawnego lub orzeczenie sądu powszechnego lub decyzja, zalecenie, rekomendacja lub inny wiążący The Point akt wydany przez organ administracji publicznej nakłada na The Point rekomendację lub obowiązek określonej zmiany treści Regulaminu i nie może uzasadniać zmiany w Regulaminie, która nie jest konieczna do wykonania tego obowiązku lub rekomendacji i jednocześnie wykracza poza ten obowiązek lub rekomendację. W takim przypadku The Point dokona zmiany Regulaminu w zakresie koniecznym dla prawidłowej implementacji rekomendacji lub obowiązku, o których mowa powyżej.

 5. Zmiana Regulaminu z ważnych przyczyn, o których mowa w pkt. XIII.3 lit. c – g powyżej może nastąpić jedynie jeżeli dodatkowo spełnione są poniższe przesłanki:

  1. zmiana zapewni należyte wykonanie Umowy Ramowej,

  2. zmiana nastąpi jedynie w zakresie, który jest obiektywnie niezbędny i bezpośrednio związany z daną przyczyną,

  3. zmiana ta nie będzie prowadziła do zwiększenia obowiązkowych obciążeń finansowych lub innych zobowiązań Użytkownika.

 6. The Point może w każdym momencie zmienić Cennik, w tym wysokość wynagrodzenia i opłat określonych w Cenniku lub dodanie nowego wynagrodzenia i opłat niż te, które są określone w Cenniku, przy czym ta zmiana nie może wpływać na trwające w jej trakcie Zamówienia (Okresy Abonamentowe). Nowa wysokość wynagrodzenia i opłat będzie obowiązywała Użytkownika od momentu zawarcia nowego Zamówienia (Okresu Abonamentowego). Złożenie nowego Zamówienia (Okresu Abonamentowego) stanowi w takim przypadku akceptację nowego Cennika.

W jaki sposób poinformujecie mnie o zmianie Regulamin?

 1. The Point poinformuje Cię o zmianie Regulaminu i Cennika oraz dacie wejścia w życie tych zmian przesyłając stosowną wiadomość na Twój adres e-mail.

 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od terminu określonego przez The Point, nie krótszego niż 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania Cię o zmianie. Jesteś uprawniony do niezaakceptowania zmian. W tym celu musisz przesłać do The Point wypowiedzenie Umowy Ramowej w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie. Jeżeli nie wypowiesz Umowy Ramowej wiążącej Cię z The Point, przyjmuje się, że wyrażasz zgodę na zmiany. Okres wypowiedzenia trwa 30 dni. Wypowiedzenie należy przesłać na Nasz adres e-mail wskazany na Naszej stronie internetowej. W ww. przypadku The Point zwróci Ci zapłacone wynagrodzenie i opłaty za pozostały, niewykorzystany okres Zamówienia (Okres Abonamentowy), obliczone proporcjonalnie do tego niewykorzystanego okresu liczonego od ustania Umowy Ramowej (zdanie to stosuje się wyłącznie do Użytkownika, który zawarł Umowę Ramową w charakterze konsumenta).

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jaki jest zakres odpowiedzialności The Point za nienależyte wykonanie Usług?

 1. The Point ponosi odpowiedzialność wobec Ciebie jedynie za szkody spowodowane z winy umyślnej The Point.

 2. The Point nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług lub Usług Dedykowanych, jeżeli jest to skutkiem:

  1. wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zjawisko zewnętrzne, któremu nie mogliśmy zapobiec lub innej okoliczności, za którą The Point, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialności nie ponosi;

  2. przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których Usługa lub Usługa Dedykowana jest świadczona;

  3. nieprawidłowego korzystania przez Ciebie z Usługi lub Usługi Dedykowanej lub korzystania z niej niezgodnie z jej przeznaczeniem;

  4. korzystania przez Ciebie z Usługi lub Usługi Dedykowanej w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;

  5. działania osób, którym udostępniłeś dane logowania do Konta lub które weszły w posiadanie tych danych z Twojej winy;

  6. przerwy w świadczeniu Usług lub Usług Dedykowanych zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od The Point, przestoje wynikające z problemów występujących w ramach infrastruktury sieciowej operatorów telekomunikacyjnych (np. Hosting, brak Internetu w serwerowni, brak prądu).

 3. Odpowiedzialność The Point nie obejmuje utraconych korzyści.

 4. Odpowiedzialność The Point ograniczona jest do wartości opłaty wniesionej przez Ciebie z tytułu świadczonej na Twoją rzecz Usługi lub Usługi Dedykowanej, w związku z którą wystąpiła szkoda.

 5. Korzystanie z Usługi i Usługi Dedykowanej odbywa się wyłącznie na Twoje ryzyko, a The Point nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Ciebie Usług lub Usługi Dedykowanej.

Jaki jest zakres odpowiedzialności The Point za nienależyte wykonanie Usług wobec konsumentów?

 1. Punkty XIV.1 – 5 nie dotyczą odpowiedzialności wobec Użytkownika, który zawarł Umowę Ramową lub Zamówienie w charakterze konsumenta. Odpowiedzialność The Point wobec takiego Użytkownika regulują ogólne zasady prawa cywilnego.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY POŚREDNICTWA

Czy mogę odstąpić od Umowy Ramowej lub Zamówienia?

       1. Użytkownik, który zawarł na odległość Umowę Ramową lub Zamówienie w charakterze konsumenta lub który zawarł na odległość Umowę Ramową lub Zamówienie w dniu 1 stycznia 2021 roku lub po tym dniu, w charakterze osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, może odstąpić od Umowy Ramowej lub od Zamówienia. Użytkownik ten może odstąpić od:

 1. Umowy Ramowej bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od jej zawarcia;

 2. Zamówienia bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od jej zawarcia.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

       1. W przypadku odstąpienia Umowę Ramową uważa się za niezawartą a Zamówienie za niezamówione.

       2. W terminie 14 dni od otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu, zwrócimy Ci wszelkie płatności otrzymane od Ciebie do tego dnia z tytułu Umowy Ramowej lub danego Zamówienia.

W jaki sposób mogę odstąpić od Umowy?

       1. Oświadczenie o odstąpieniu powinieneś wysłać na adres Naszej siedziby lub Nasz adres e-mail. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

Czy mogę stracić prawo do odstąpienia?

       1. Tak, odstąpienie od Umowy Ramowej lub od Zamówienia zgodnie z niniejszym punktem XV, przestaje być możliwe, jeżeli za Twoją zgodą wyrażoną przed zawarciem Umowy Ramowej lub danego Zamówienia, świadczenie naszych Usług lub Usług Dodatkowych rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia i przed wyrażeniem tej zgody zostałeś poinformowany o utracie prawa odstąpienia.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jakie są koszty kontaktowania się z Wami?

    1. Ponosisz koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, w szczególności z sieci telekomunikacyjnej, według taryfy swojego operatora.

Co się stanie jeżeli

jakieś postanowienie okaże się nieważne?

    1. Jeśli poszczególne postanowienia Umowy Ramowej okażą się nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części z dowolnej przyczyny, inne postanowienia pozostają w mocy.

Jakie prawo reguluje Umowę Ramową i Zamówienia?

    1. Umowa Ramowa, Zamówienia oraz wynikające z nich zobowiązania podlegają prawu polskiemu.

Czy mam możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i sporów?

    1. Tak, Użytkownik, który zawarł Umowę Ramową w charakterze konsumenta, ma możliwość skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

    2. Tak, Użytkownik, który zawarł Umowę Ramową w charakterze konsumenta uprawniony jest do skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów za pośrednictwem platformy ODR, funkcjonującej w krajach Unii Europejskiej, dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://ec .europa .eu/consumers/odr/ . W tym trybie pozasądowym skargi rozpatrywać może tylko jeden z uprawnionych podmiotów (zwany podmiotem ADR) i tylko wówczas, gdy zgodzimy się na rozpatrzenie sprawy przez określony podmiot ADR, zgodnie z jego regulaminem. Wykaz podmiotów ADR znajduje się na stronie internetowej platformy ODR. The Point również może złożyć wniosek o wszczęcie pozasądowego rozstrzygania sporu przeciwko Tobie za pośrednictwem platformy ODR – jeśli obie strony wcześniej zgodzą się na takie rozwiązanie, a regulamin podmiotu ADR i prawo nie wyłączają takiej możliwości.

Czy może się zmienić podmiot wykonujący Usługi?

    1. The Point może przenieść ogół praw i obowiązków na inny podmiot, według własnego wyboru, na co Użytkownik wyraża zgodę, a o czym zobowiązany jest poinformować Użytkownika w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

Przed jakim sądem możemy prowadzić spory?

    1. W razie konieczności skierowania sporu na drogę sądową sądem właściwym we wszystkich sprawach związanych z Umową Ramową i Zamówieniami będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę The Point. Niniejszy punkt nie dotyczy Umów Ramowych i Zamówień zawartych z Użytkownikami będącymi konsumentami.

Czy w celu powierzenia wam danych osobowych zawrzemy umowę powierzenia danych zgodną z RODO?

    1. Realizacja Umowy Ramowej wiąże się z dostępem przez Nas do danych osobowych, w stosunku do których administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) jesteś Ty. Stąd musimy zawrzeć umowę regulującą powierzenie danych osobowych zgodną z wymaganiami art. 28 RODO. Umowa ta stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest jego integralną częścią. Oznacza to m.in. że może zostać zmieniona w trybie i na zasadach zmiany Regulaminu, wskazanych w punkcie XIII Regulaminu. Zawarcie umowy powierzenia danych osobowych jest niezbędne do korzystania z Usług i Usług Dedykowanych.

Załącznik nr 1 do Regulaminu usług The Point

Umowa powierzenia przetwarzania danych

zawarta pomiędzy Użytkownikiem (dalej jako „Klient”) oraz The Point We care about your customers Sp. z o.o. (dalej jako The Point)§1 Oświadczenia Stron

1. Klient oświadcza, że:

a. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej RODO, powierzanych The Point do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy;

b. administruje powierzonymi The Point danymi w zakresie niezbędnym i adekwatnym do prowadzonej działalności gospodarczej przez Klienta oraz, że dane te nie obejmują danych określonych w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych) oraz w art. 10 RODO (dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa);

c. powierza The Point przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w niniejszej Umowie w celu umożliwienia The Point należytego wykonania Umowy Ramowej i Zamówień określonych w Regulaminie (dalej Umowa Ramowa i Zamówienia jako „Umowa Główna”).

2. The Point oświadcza, że przyjmuje do przetwarzania powierzone dane osobowe na warunkach określonych w niniejszej Umowie.§2 Kategorie osób, których dane są powierzane, rodzaj danych oraz zakres operacji wykonywanych przez The Point

Klient powierza The Point następujące rodzaje danych do przetwarzania:

1. Dane osobowe pracowników, współpracowników, reprezentantów lub partnerów biznesowych Klienta, w zakresie udostępnionym przez Klienta w celu realizacji Umowy Głównej. Dane są przetwarzane przez The Point w celu utrzymania bieżących kontaktów między Stronami oraz wykonywania kopii zapasowych w celu zapewnienia ciągłości działania usług zamówionych przez Klienta, bez prawa modyfikacji ich treści.

2. Dane osobowe użytkowników korzystających z serwisu Klienta, do których The Point posiada dostęp w ramach wykonywania Umowy Głównej. The Point posiada wyłącznie techniczny dostęp do danych, w tym możliwość wykonywania kopii zapasowych w celu zapewnienia ciągłości działania usług, bez prawa modyfikacji treści danych. Do tej kategorii danych należą dane udostępniane Klientowi poprzez usługi:

a. Live chat - domyślnie nr IP urządzenia Użytkownika, treść czatu i opcjonalnie adres email, imię nazwisko, nick, identyfikator Użytkownika w serwisie Facebook lub Google lub inne cechy dostępne w liście atrybutów Użytkownika;

b. CallBack - domyślnie nr IP urządzenia Użytkownika i jego numer telefonu, treść rozmowy, opcjonalnie imię nazwisko, nick lub inne cechy dostępne w liście atrybutów Użytkownika;

c. CRM - domyślnie nr IP urządzenia Użytkownika, opcjonalnie imię nazwisko, nick, email, nr telefonu, identyfikator Facebook, identyfikator Google lub inne cechy dostępne w liście atrybutów Użytkownika;

d. Nagrywanie wizyt - domyślnie nr IP  urządzenia Użytkownika, adresy URL odwiedzony stron, zapis video z akcji wykonywanych przez Użytkownika na poszczególnych stronach: ruchy myszy, kliknięcia, wpisane treści;

e. Email (Tickety) – domyślnie nr IP urządzenia Użytkownika, treść emaila, opcjonalnie imię nazwisko, nick lub inne cechy dostępne w liście atrybutów Użytkownika.§3 Sposób przetwarzania powierzonych danych

Strony ustalają, że powierzone przez Klienta dane będą przetwarzanie przez The Point z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych The Point lub podwykonawców The Point, bez stosowania pseudonimizacji i szyfrowania, w sposób ciągły przez 24 godz. / 7 dni w tygodniu.§4 Przekazanie danych osobowych The Point i okres ich powierzenia

Strony ustalają, że przekazanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych poprzez skorzystanie z usług zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie Głównej. Powierzone przez Klienta dane będą przetwarzanie przez The Point przez okres obowiązywania Umowy Głównej oraz ewentualnych kolejnych umów zawartych przez Strony. Po zakończeniu obowiązywania Umowy Głównej, The Point niezwłocznie zwróci Klientowi dane albo trwale je usunie, zgodnie z wyborem Klienta.§5 Zobowiązania The Point w zakresie przetwarzania powierzonych danych

The Point zobowiązuje się do:

1. Przetwarzania powierzonych danych osobowych z należytą starannością, w celu, zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz aktualnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Przestrzegania zakazu przetwarzania powierzonych danych bez udokumentowanego polecenia Klienta, chyba że obowiązek taki nakłada na The Point prawo UE lub prawo polskie. The Point powiadomi w takim przypadku Klienta przed rozpoczęciem realizacji wymienionego wyżej obowiązku z wyprzedzeniem 7 dni, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

3. Zapewnienia, że do przetwarzania powierzonych danych osobowych zostaną dopuszczone wyłącznie osoby do tego upoważnione, przeszkolone w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych oraz zobowiązane do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

4. Prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych..

5. Zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych, a także wszelkich informacji związanych z ich powierzeniem w trakcie wykonywania Umowy Głównej oraz bezterminowo po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

6. Niezwłocznego informowania Klienta, jeżeli zdaniem The Point wydane mu przez przedstawiciela Klienta polecenie odnoszące się do przetwarzania powierzonych danych osobowych stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

7. Powiadamiania Klienta niezwłocznie po uzyskaniu informacji o:

a. kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych przeprowadzanej u The Point lub podwykonawcy The Point przez organ nadzorczy;

b. wydanych przez organ nadzorczy decyzjach administracyjnych i rozpatrywanych skargach w sprawach wykonania przez The Point przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących powierzonych danych;

c. innych działaniach uprawnionych organów wobec powierzonych danych osobowych;

d. innych zdarzeniach mających wpływ na przetwarzanie powierzonych danych osobowych, w szczególności o wszystkich przypadkach naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych.

8. Zastosowania środków technicznych i organizacyjnych mających na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii powierzonych do przetwarzania danych osobowych ich zabezpieczenie, w szczególności zabezpieczenie powierzonych danych osobowe przed ich ujawnieniem osobom nieupoważnionym lub dostępem do nich osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem.§6 Podpowierzenie powierzonych danych osobowych

1. Strony ustalają, że The Point przysługuje prawo podpowierzania wyspecjalizowanym podmiotom lub podwykonawcom The Point (Podprocesorom) powierzonych danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy Głównej, przy czym The Point ponosi pełną odpowiedzialność za działania Podprocesora i zobowiązana jest do zawarcia z Podprocesorem umowy podpowierzenia w formie pisemnej, na warunkach zapewniających Klientowi realizację jego praw w sposób nie odbiegający od warunków opisanych w niniejszej Umowie. Lista Podprocesorów dostępna jest do wglądu dla Klienta w siedzibie The Point.

2. The Point będzie informować Klienta o zamierzeniach dotyczących zmiany Podprocesorów. Klientowi przysługuje prawo wyrażenia pisemnego sprzeciwu wobec takich zmian w terminie do 7 dni roboczych od poinformowania go o zamierzeniu zmiany Podprocesora przez The Point. Brak zgłoszenia sprzeciwu w tym terminie jest dorozumianą zgodą Klienta na podpowierzenie danych przez The Point danemu podmiotowi.§7 Uprawnienia kontrolne Klienta wobec The Point

Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania przez The Point powierzonych mu danych osobowych z punktu widzenia zgodności tego przetwarzania z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy. Kontrola może być przeprowadzona wyłącznie po uprzednim, pisemnym poinformowaniu The Point co najmniej 7 dni roboczych przed jej rozpoczęciem lub niezwłocznie, w przypadku, kiedy kontrola spowodowana jest podejrzeniem naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych.§8 Obowiązki The Point w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony powierzonych danych

The Point zobowiązuje się:

1. Powiadomić Klienta niezwłocznie po powzięciu wiadomości o naruszeniu i przekazywać wszelkie kolejne informacje dotyczące naruszenia.

2. Ustalić w najkrótszym możliwym czasie przyczyny naruszenia.

3. Podjąć niezwłocznie wszelkie czynności mające na celu usunięcie negatywnych skutków naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi takimi zdarzeniami.

4. Zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności wystąpienia zdarzenia i w przeciwdziałaniu podobnym zdarzeniom w przyszłości oraz współpracować w tym celu z Klientem na każdym etapie wyjaśniania sprawy.

5.  W miarę możliwości pomagać administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.

6. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.§9 Odpowiedzialność The Point

W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych lub obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa z wyłącznej winy The Point, The Point naprawi Klientowi wszelkie rzeczywiste szkody jakie Klient poniósł z tego tytułu oraz zwróci Klientowi uzasadnione koszty lub wydatki poniesione przez Klienta w związku z tym naruszeniem, o ile takie szkody, koszty lub wydatki zostaną stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.§10 Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszej Umowy zastępują wszelkie inne ustalenia dokonane pomiędzy Stronami dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych bez względu na to, czy zostały uregulowane umową czy innym instrumentem prawnym.

2. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

3. Pozostałe warunki Umowy Głównej nie ulegają zmianie.